Объявление

Объявление о слушении за 2021 год

«Уранқуат» ЖШС-нің Таукент филиалы тұтынушылардың алдында 2021 жыл бойынша жылдық есеп беру жайында, жария тыңдау болатынын хабарлайды.
Жылдық есеп тұтынушылардың алдында төмендегі қызмет көрсету түрлері бойынша өткізіледі:
– Электр энергиясын тасымалдау;
– Суды беру және сарқынды суды бұру;
Жария тыңдау мына мекен жайда өтеді: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент кенті, Қанжуған кеніш аймағы, «Уранқуат» ЖШС-нің Таукент филиалының ғимаратында, 2022 жылы 14 сәуір сағат 15-00 де өткізіледі.

«Таукентский филиал» ТОО «Уранэнерго» ЖШС-нің Әкімшілігі

Дата публикации 29.04.2021
Фотография 1
Фотография 1

Фотография 1
Фотография 1

Фотография 1
Фотография 1
Фотография 1
Объявления-отчет


Дата публикации 01.04.2021

Созақ ауданы «Таукентский филиал» ТОО «Уранэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  жылу энергиясын беру, электр энергиясын беру, суды таратушы желілер арқылы беру  және сарқынды суларды бұру қызметтері бойынша (заңды және жеке тұлғалар үшін) тарифтерінің тізімін жариялайды

Таукент және Қыземшек п.п.

заңды және жеке тұлғаларға комуналдық қызмет көрсету бойынша

2020 жылға ТАРИФ ТІЗІМІ

Негіздеме: ҚР Ұлттық экономика Министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің:

1) «Сарқынды суларды бұру және жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне уақытша өтемдік тарифтерін бекіту туралы» 23.08.2019 жылғы №130-НҚ санды бұйрығы;

2) «Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне тарифті бекіту» туралы 23.11.2015 жылғы №315-НК санды бұйрығы;

3) «Электр энергиясын беру және бөлу қызметтеріне тарифтерінің шекті деңгейін бекіту» туралы 24.10.2016 жылғы №357-НК бұйрығы.

 

№ р/с Қызмет түрі Өлшем бірлігі Тарифі, теңге ҚҚС-сыз Ақы мөлшері, теңге ҚҚС-мен
1. Жылумен қамту

оның ішінде:

1.1. – Орташа босату тарифі Теңге/Гкал 22 005,36 24 646,00
  оның ішінде:
1.1.1. Заңды тұлғаларға орташа босату тарифі: Теңге/Гкал 60 463,91 67 719,58
  оның ішінде:
  – жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар заңды тұлғаларға Теңге/Гкал 55 519,28 62 181,60
  – жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ заңды тұлғаларға Теңге/Гкал 90 695,58 101 579,05
 
1.1.2. Жеке тұлғаларға орташа босату  тарифі: Теңге/Гкал 5 377,19 6 022,45
2. Суды таратушы желілер арқылы беру                                                                                                     

оның ішінде:

– Орташа босату тарифі м3 347,91 389,66
2.1. оның ішінде:
Заңды тұлғалар үшін. 1м3 608,41 681,42
Жеке тұлғалар үшін. 1м3 58,84 65,90
3. Сарқынды суларды бұру                                                                                                     

оның ішінде:

– Орташа босату тарифі м3 147,07 164,72
3.1. оның ішінде:
Заңды тұлғалар үшін. 1м3 472,65 529,37
Жеке тұлғалар үшін. 1м3 30,62 34,30
4 Электр энергиясын беру
4.1. Заңды және жеке тұлғалар үшін Теңге/кВт/час 4,11 4,60

Администрация «Таукентский филиал» ТОО «Уранэнерго»

Объявляет тарифа на 2020 год (для юридических и физических лиц) по услугам передача тепловой энергии, передача электроэнергии, водоснабжения и отвода сточных вод  товарищества с ограниченной ответственностью  «Таукентский филиал» ТОО «Уранэнерго» Сузакского района.

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФА на 2020 год.

на оказание коммунальных услуг населению и юридическим лицам

по пп.Таукент и  Кыземшек

Согласно: 1) Приказа № 315-НК от 23.11.2015 года “Утверждение тарифа по водоснабжению и водоотведению”;

2) Приказа № 357-НК от 24.10.2016 года “Утверждение тарифа по транспортировке электрической энергии”;

3) Приказа №130-НК от 23.08.2019г. “Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги отвода сточных вод и производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией”.

Комитет по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Туркестанской области

 

№ п/п Наименование услуги Еденица измерения  Тарифы и платы без НДС                       (тенге)  Тарифы и платы c НДС                       (тенге)
1. Теплоснабжение                                                                                               

в том числе:

1.1. – Тариф общий, Тенге/Гкал 22 005,36 24 646,00
  в том числе:
1.1.1. Юридические лица. Среднеотпускной тариф Тенге/Гкал 60 463,91 67 719,58
  в том числе:
  Юридические лица. С приборами учета тепловой энергии Тенге/Гкал 55 519,28 62 181,60
  Юридические лица. Без приборов учета тепловой энергии Тенге/Гкал 90 695,58 101 579,05
 
1.1.2. Физические лица. Среднеотпускной тариф Тенге/Гкал 5 377,19 6 022,45
2. Водоснабжение                                                                                                     

в том числе:

– Тариф общий, м3 347,91 389,66
2.1. в том числе:
Юридические лица. 1м3 608,41 681,42
Физические лица. 1м3 58,84 65,90
3. Водоотведение                                                                                                     

в том числе:

– Тариф общий, м3 147,07 164,72
3.1. в том числе:
Юридические лица. 1м3 472,65 529,37
Физические лица. 1м3 30,62 34,30
4. Электроснабжение                                                                                               

в том числе:

4.1. – Тариф общий для юридических и физических лиц Тенге/кВт/час 4,11 4,60

 

Поделиться с друзьями
Таукентский филиал